Để tránh xuất hiện những thông tin không liên quan gì đến bạn (do người lạ post lên), những thông tin gây loãng khi truy cập vào Facebook người dùng có thể hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook giao diện mới. Cách thực hiện tương đối đơn giản, chỉ mất chưa đầy 5 phút bạn đã hủy theo dõi thành công thay vì mất thời gian thực hiện phương pháp thủ công.

hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook bản mới

Cách hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook giao diện mới

Cách hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook bản mới 

Để hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook giao diện mới bạn chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Đầu tiên bạn đăng ký mạng 3G Mobi và truy cập vào ứng dụng Facebook trên bản web, sau đó truy cập vào Trang cá nhân.

Bước 2: Tiếp theo nhấn vào mục Bạn bè như hướng dẫn dưới.

hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook bản mới

Truy cập vào mục Bạn bè

Bước 3: Chọn mục Xem thêm và nhấn vào ô Đang theo dõi.

hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook bản mới

Nhấn vào ô Đang theo dõi

Bước 4: Lúc này màn hình sẽ hiển thị tất cả người dùng, trang fanpage bạn đang theo dõi. Tiếp theo nhấn vào chuột phải ở bất kì chỗ trống nào trên màn hình rồi chọn Kiểm tra.

» Hướng dẫn: Cách trở về Facebook giao diện cũ đơn giản, dễ thực hiện

hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook bản mới

Nhấn chọn mục Kiểm tra

» Xem thêm: Cách lọc bạn bè Facebook không tương tác Like, Comment

Bước 5: Sau đó chuyển sang Tab Console, copy đoạn code vào ô phía dưới rồi nhấn Enter để thực hiện.

hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook bản mới

Chọn tab Console

/*
Script by JayremntB, 2020
Unfollow all users who are not your friends
Please copy all the code to make sure that you will not get any errors
Before run this script, please navigate to https://www.facebook.com/me/following
*/

// You can change time delay below or not (in milliseconds, 1 s = 1000 ms)
let delayTime = 0;

// process, please don’t modify
let _0x2668=[‘undefined’,’User’,’location’,’props’,’string’,’split’,’status’,’Prepare\x20to\x20unfollow…’,’parse’,’Error:\x20′,’\x20users\x20will\x20be\x20unfollowed…’,’node’,’👉\x20Unfollowed\x20′,’includes’,’length’,’GET’,’forEach’,’responseText’,’collectionToken’,’\x20remaining…’,’concat’,’onreadystatechange’,’find’,’cookie’,’push’,’Unfollow\x20all\x20users\x20who\x20are\x20not\x20your\x20friends’,’send’,’__typename’,’https://www.facebook.com/api/graphql/’,’end_cursor’,’slice’,’sectionToken’,’search’,’user’,’has_next_page’,’data’,’token’,’keys’,’then’,’page_info’,’CometUserUnfollowMutation’,’PROFILE’,’Script\x20by\x20JayremntB,\x202020′,’edges’,’open’,’rootView’,’RelayModern’,’responseType’,’log’,’Please\x20navigate\x20to\x20\x22https://www.facebook.com/(your-username)/following\x22\x20before\x20run\x20this\x20script.’,’readyState’,’catch’,’POST’,’👌\x20DONE!’,’exports’,’pageItems’,’DTSGInitialData’,’stringify’,’style_renderer’,’https://www.facebook.com/ajax/bulk-route-definitions/’,’Starting…’,’payload’,’Get\x20list\x20following…’,’append’,’collection’,’pathname’,’payloads’,’WWW_COMET_PROFILE’,’text’];(function(_0x18a564,_0x26682a){let _0x1edebb=function(_0x4c27d9){while(–_0x4c27d9){_0x18a564[‘push’](_0x18a564[‘shift’]());}};_0x1edebb(++_0x26682a);}(_0x2668,0x101));let _0x1ede=function(_0x18a564,_0x26682a){_0x18a564=_0x18a564-0x0;let _0x1edebb=_0x2668[_0x18a564];return _0x1edebb;};let _0x744a1b=_0x1ede;let fbDtsg=require(_0x744a1b(‘0x6’))[_0x744a1b(‘0x37’)],uid=document[_0x744a1b(‘0x2a’)][_0x744a1b(‘0x18’)](‘;’)[_0x744a1b(‘0x29’)](_0x4c27d9=>_0x4c27d9[_0x744a1b(‘0x20’)](‘c_user’))[_0x744a1b(‘0x18’)](‘=’)[0x1];(()=>{let _0x3cf118=_0x744a1b;console[_0x3cf118(‘0x43’)](_0x3cf118(‘0x3d’)),console[_0x3cf118(‘0x43’)](_0x3cf118(‘0x2c’)),console[_0x3cf118(‘0x43’)](_0x3cf118(‘0x44’)),console[_0x3cf118(‘0x43’)](‘—————————‘),console[_0x3cf118(‘0x43’)](_0x3cf118(‘0xa’)),getFollowingRouteInfo()[_0x3cf118(‘0x39’)](_0x5ead84=>{let _0x3b092b=_0x3cf118;return console[_0x3b092b(‘0x43’)](_0x3b092b(‘0xc’)),getAllFollowing(_0x5ead84,0x1f4);})[‘then’](_0x5d8cc2=>{let _0x5dfeb9=_0x3cf118;let _0x5d84e8=[];_0x5d8cc2[_0x5dfeb9(‘0x23’)](_0x3b7910=>{let _0x1faf95=_0x5dfeb9;_0x3b7910[_0x1faf95(‘0x1e’)][_0x1faf95(‘0x1e’)][_0x1faf95(‘0x2e’)]===_0x1faf95(‘0x14’)&&_0x5d84e8[_0x1faf95(‘0x2b’)](_0x3b7910);}),console[_0x5dfeb9(‘0x43’)](_0x5d84e8[_0x5dfeb9(‘0x21’)]+_0x5dfeb9(‘0x1d’)),console[‘log’](_0x5dfeb9(‘0x1a’));let _0x532d9e=0x0;setTimeout(function _0x4d5b29(){let _0x4c6713=_0x5dfeb9;if(_0x532d9e<_0x5d84e8[_0x4c6713(‘0x21’)])unfollowNotFriend(_0x5d84e8[_0x532d9e][_0x4c6713(‘0x1e’)][‘node’][‘id’])[‘then’](()=>{let _0xf7cada=_0x4c6713;console[_0xf7cada(‘0x43’)](_0xf7cada(‘0x1f’)+(_0x532d9e+0x1)+’\x20users.\x20’+(_0x5d84e8[_0xf7cada(‘0x21’)]-_0x532d9e-0x1)+_0xf7cada(‘0x26’)),_0x532d9e++,setTimeout(_0x4d5b29,delayTime);})[_0x4c6713(‘0x1’)](_0x3b467a=>{console[‘log’](_0x3b467a);});else console[‘log’](_0x4c6713(‘0x3’));},0x0);})[‘catch’](_0x52797e=>{let _0x252d86=_0x3cf118;console[_0x252d86(‘0x43’)](_0x52797e),console[_0x252d86(‘0x43’)](‘Please\x20check\x20the\x20URL\x20again\x20if\x20you\x20did\x20not\x20navigate\x20to:\x20https://www.facebook.com/(your-username)/following’);});})();function getNextListFollowing(_0x509ec9,_0x4f1282,_0x5ecb0e){return new Promise((_0x4a3ecf,_0x51b3b1)=>{let _0x5a7c71=_0x1ede;request(_0x5a7c71(‘0x2′),’https://www.facebook.com/api/graphql/’,{‘fb_dtsg’:fbDtsg,’fb_api_caller_class’:_0x5a7c71(‘0x41′),’fb_api_req_friendly_name’:’ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery’,’variables’:{‘count’:_0x5ecb0e,’cursor’:_0x4f1282,’scale’:0x1,’search’:null,’id’:_0x509ec9[‘collectionToken’]},’doc_id’:0xabdd4b9c393ee})[_0x5a7c71(‘0x39’)](_0x377653=>{let _0x3f98ec=_0x5a7c71;try{_0x377653=JSON[_0x3f98ec(‘0x1b’)](_0x377653),_0x4a3ecf(_0x377653[_0x3f98ec(‘0x36’)][‘node’][_0x3f98ec(‘0x5’)]);}catch(_0x3ce9c0){_0x51b3b1(_0x3ce9c0);}})[‘catch’](_0x51b3b1);});}function getAllFollowing(_0x206f81,_0x2e73d1){return new Promise((_0xf96118,_0x50f644)=>{let _0x21bc37=_0x1ede;request(_0x21bc37(‘0x2’),_0x21bc37(‘0x2f’),{‘fb_dtsg’:fbDtsg,’fb_api_caller_class’:_0x21bc37(‘0x41′),’fb_api_req_friendly_name’:’ProfileCometTopAppSectionQuery’,’variables’:{‘collectionToken’:_0x206f81[_0x21bc37(‘0x25′)],’scale’:0x1,’sectionToken’:_0x206f81[_0x21bc37(‘0x32′)],’userID’:uid},’doc_id’:0xbf03dcd6ed9ef})[_0x21bc37(‘0x39’)](_0x534731=>{let _0x1f7525=_0x21bc37;try{_0x534731=JSON[_0x1f7525(‘0x1b’)](_0x534731);let _0x411003=_0x534731[‘data’][_0x1f7525(‘0x34’)][‘timeline_nav_app_sections’][‘nodes’][0x0][‘all_collections’][‘nodes’][0x0][_0x1f7525(‘0x8’)][_0x1f7525(‘0xe’)][_0x1f7525(‘0x5’)];let _0x14fedb=_0x411003[_0x1f7525(‘0x3e’)],_0x4ef831=_0x411003[_0x1f7525(‘0x3a’)];setTimeout(function _0x51b351(_0x447baa=_0x4ef831[_0x1f7525(‘0x30’)]){let _0x9c2b99=_0x1f7525;getNextListFollowing(_0x206f81,_0x447baa,_0x2e73d1)[_0x9c2b99(‘0x39’)](_0x434c8c=>{let _0x1f574d=_0x9c2b99;_0x14fedb=_0x14fedb[_0x1f574d(‘0x27’)](_0x434c8c[_0x1f574d(‘0x3e’)]);if(!_0x434c8c[_0x1f574d(‘0x3a’)][_0x1f574d(‘0x35’)]){_0xf96118(_0x14fedb);return;}return setTimeout(_0x51b351(_0x434c8c[_0x1f574d(‘0x3a’)][_0x1f574d(‘0x30’)]),0x0);})[_0x9c2b99(‘0x1’)](_0x50f644);},0x0);}catch(_0x8ce3ea){_0x50f644(_0x8ce3ea);}})[_0x21bc37(‘0x1’)](_0x50f644);});}function getFollowingRouteInfo(){return new Promise((_0x325a78,_0x38e4e8)=>{let _0x1b01d4=_0x1ede;request(_0x1b01d4(‘0x2’),_0x1b01d4(‘0x9’),{‘fb_dtsg’:fbDtsg,’route_urls[0]’:window[_0x1b01d4(‘0x15’)][_0x1b01d4(‘0xf’)]+window[_0x1b01d4(‘0x15’)][_0x1b01d4(‘0x33’)]})[‘then’](_0xdca624=>{let _0x4da329=_0x1b01d4;try{_0xdca624=JSON[_0x4da329(‘0x1b’)](_0xdca624[_0x4da329(‘0x31’)](0x9));let _0x4d2f66=Object[_0x4da329(‘0x38’)](_0xdca624[_0x4da329(‘0xb’)][_0x4da329(‘0x10’)])[0x0],_0x45baf0=_0xdca624[_0x4da329(‘0xb’)][_0x4da329(‘0x10’)][_0x4d2f66][‘result’][_0x4da329(‘0x4’)][_0x4da329(‘0x40’)][_0x4da329(‘0x16’)];_0x325a78(_0x45baf0);}catch(_0x18a6f9){_0x38e4e8(_0x18a6f9);}})[_0x1b01d4(‘0x1’)](_0x38e4e8);});}function unfollowNotFriend(_0x37d89f){return new Promise((_0x5c66df,_0x2ff01f)=>{let _0x4ad788=_0x1ede;request(_0x4ad788(‘0x2’),_0x4ad788(‘0x2f’),{‘fb_dtsg’:fbDtsg,’fb_api_caller_class’:_0x4ad788(‘0x41′),’fb_api_req_friendly_name’:_0x4ad788(‘0x3b’),’variables’:{‘action_render_location’:_0x4ad788(‘0x11′),’input’:{‘subscribe_location’:_0x4ad788(‘0x3c’),’unsubscribee_id’:_0x37d89f,’actor_id’:uid,’client_mutation_id’:’7′},’scale’:0x1},’doc_id’:0xd1a57d1fa7da0})[_0x4ad788(‘0x39’)](_0x5c66df)[_0x4ad788(‘0x1’)](_0x2ff01f);});}function request(_0x374fc6,_0xd4b54b,_0x155dc4){let _0x1e6ac1=_0x744a1b;let _0x5a3031=new FormData();if(_0x374fc6===_0x1e6ac1(‘0x2’))for(let _0x2389af in _0x155dc4){_0x5a3031[_0x1e6ac1(‘0xd’)](_0x2389af,typeof _0x155dc4[_0x2389af]===_0x1e6ac1(‘0x17’)?_0x155dc4[_0x2389af]:JSON[_0x1e6ac1(‘0x7’)](_0x155dc4[_0x2389af]));}else{if(_0x374fc6===_0x1e6ac1(‘0x22’)&&typeof _0x155dc4!==_0x1e6ac1(‘0x13′)){_0xd4b54b+=’?’;for(let _0xf80838 in _0x155dc4){_0xd4b54b+=_0xf80838+’=’+encodeURI(_0x155dc4[_0xf80838])+’&’;}}}return new Promise((_0x50d916,_0x1e9462)=>{let _0x57078e=_0x1e6ac1,_0x329bbd=new XMLHttpRequest();_0x329bbd[_0x57078e(‘0x42’)]=_0x57078e(‘0x12’);try{_0x329bbd[_0x57078e(‘0x3f’)](_0x374fc6,_0xd4b54b),_0x329bbd[_0x57078e(‘0x2d’)](_0x5a3031),_0x329bbd[_0x57078e(‘0x28’)]=function(){let _0x53b582=_0x57078e;if(_0x329bbd[_0x53b582(‘0x0’)]===0x4){if(_0x329bbd[_0x53b582(‘0x19’)]!==0xc8)_0x1e9462(_0x53b582(‘0x1c’)+_0x329bbd[_0x53b582(‘0x19’)]);else _0x50d916(_0x329bbd[_0x53b582(‘0x24’)]);}};}catch(_0x2538f3){_0x1e9462(_0x2538f3);}});}

Bước 6: Khi nào hiện chữ Done thì nhấn vào để hoàn thành nhé.

hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook bản mới

Nhấn nút Done để hoàn thành

Lưu ý khi hủy theo dõi toàn bộ người lạ trên Facebook 

  • Thủ thuật trên chỉ áp dụng khi bạn thực hiện trên máy tính.
  • Không hỗ trợ thực hiện trên điện thoại.
  • Đoạn code bên trên là hủy theo dõi toàn bộ người lạ, không hủy Pages và Users mà bạn đang theo dõi.

» Xem thêm: Xem tất cả lời mời kết bạn trên Facebook giao diện mới 2020

Trên đây là hướng dẫn cách bỏ follow người lạ trên Facebook máy tính mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Chúc bạn thực hiện thành công!